Technika Cyfrowa
Aktualności (zima 2019/2020) > Laboratorium > Regulamin

Regulamin


Regulamin laboratorium (Rules):
1. Zajęcia laboratoryjne będą się odbywały według kalendarza umieszczonego na stronie www (zakładka Terminarz)
Laboratory classes will take place according to the calendar placed on the website (tab Terminarz)

2. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, nieobecność powinna być odrobiona w przeciągu dwóch tygodni roboczych licząc od daty ustania przyczyny nieobecności. Termin odrobienia należy ustalić z prowadzącym.
Presence in all classes is obligatory, absence must be caught up within two working weeks.

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej za kolokwium.
Unjustified absence results in receiving the grade 2.0 for the test.

4. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona na najbliższych zajęciach laboratoryjnych, w przeciwnym wypadku staje się nieobecnością nieusprawiedliwioną.
Every absence must be justified in the next laboratory classes, otherwise it becomes an unjustified absence.

5. Przed zajęciami kurtki (płaszcze) należy zostawić w szatni.
Before the class, the coats should be left in the cloakroom.

6. Na pierwszym spotkanie każda grupa laboratoryjna powinna przyjść podzielona na 4/6 zespołów (na dwie połowy).
At the first meeting, each laboratory group should come divided into 4/6 teams (in two halves).

7. Przed każdymi ćwiczeniami należy zapoznać się z instrukcją. Pytania na kolokwium często sprawdzają teoretyczne przygotowanie do praktycznych rzeczy wykonywanych na laboratorium.
Before each class, read the instructions. Questions on the test often check the theoretical preparation for practical things performed at the class.

8. Z niektórych laboratoriów należy przygotować sprawozdanie (jedno na zespół) i przekazać je prowadzącemu w przeciągu dwóch tygodni roboczych. Za sprawozdanie nie jest wystawiana osobna ocena. Sprawozdanie może być również zwrócone do poprawy z terminem poprawy dwa tygodnie robocze licząc od dnia zwrócenia. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie dostarczone w przeciągu 2 tygodni roboczych to każda osoba wchodząca w skład zespołu musi wykonać niezależne ręcznie pisane sprawozdanie.
A report should be prepared after some laboratories (one per team) and given to the teatcher within two working weeks. There is no separate evaluation for the report. The report may also be returned for improvement with an two-week deadline counting from the date of return. If the report is not delivered within 2 working weeks, each person in the team must do an independent hand-written report.

9. Przed większością zajęć laboratoryjnych jest przewidziane kolokwium z danego tematu (zob. zakładka  terminarz). Ocena z kolokwium może być obniżona lub podwyższona o 0.5 stopnia na podstawie zaangażowania w wykonywane laboratorium lub przygotowanego sprawozdania.
There is the test from a given topic before the majority of laboratory classes (see schedule tab). The grade from the test can be lowered or increased by 0.5 degree based on involvement in the laboratory or report prepared.

10. Student ma obowiązek poprawy każdej oceny niedostatecznej (pierwszy termin poprawy w przeciągu dwóch tygodni roboczych, drugi i następne terminy po uzgodnieniu z prowadzącym). Brak przystąpienia do pierwszej poprawy w przeciągu 2 tygodni skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z tej poprawy. Uwaga: każda nawet poprawiona ocena 2.0 wlicza się do średniej końcowej. Poprawiona ocena 3.0 lub wyższa nie wlicza się do średniej, niemniej student ryzykuje, że może być ona pogorszona na ocenę 2.0.
The student is obliged to retake each grade 2 (the first term of retake within two working weeks, the second and subsequent dates after consultation with the teacher). Failure to proceed to the first retake within two working weeks results in  grade 2. Note: each (even reatken) grade 2.0 is included in the final average mark. An initial grade of 3.0 or higher when retaken is not included in the average, however, the student risks that it may be lowerd to grade 2.0.

11. Minimalna średnia ocen w celu uzyskania zaliczenia to 2.75 (ocena dst).
The minimum average grade to obtain a credit (3.0) is 2.75.

12. Po zakończonych zajęciach należy zdemontować połączenia elektryczne oraz uporządkować stanowiska laboratoryjne.
After the classes, put away the electrical connections and arrange the laboratory positions.